Wypożyczalnia 

 

Cennik wypożyczalni - dzień

Raczki - 25 zł

Raki - 40 zł

Czekan - 30 zł

Raki+czekan - 50 zł.

Kpl skitourowy (narty, foki, kije, buty) -  120 zł  -wszystkie komplety na wiązaniach DYNAFIT + foki POMOCA

Kpl skitourowy TEST - 150 zł (bez względu czy z butami czy bez)

Kpl skiturowy VIP - 160 zł

Narty Race DNA Ski -100 zł

Narty+foki - od 100 zł

Buty skitourowe - 80 zł

Zestaw lawinowy - 70 zł

Detektor lawinowy trzyantenowy - 50 zł

Sonda lawinowa - 20 zł

Łopata lawinowa - 20 zł

Plecak lawinowy ABS - 80zł

Nosidełko turystyczne (z daszkiem i moskitierą)- 30zł

Nosidełko turystyczne + kije - 40zł

Kask wspinaczkowy - 20zł

Uprząż - 20zł.

Lonża z karabinkami - 20 zł

Kask+uprząż - 30zł

Kask+lonża - 30 zł

Kask+uprząż+lonża - 40zł

Kije trekkingowe - 20 zł.

Ceny przy dłuższych/większych wypożyczeniach podlegają indywidualnej negocjacji :)

Kaucji nie pobieramy.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1. Sprzęt  będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni. Na czas wynajęcia sprzętu sporządzana jest pisemna umowa wypożyczenia pomiędzy Wypożyczającym tj. TATRA TRADE s.c. z siedzibą w Zakopanem, Droga na Bystre 2a, a Pożyczającym. Pożyczającym jest podmiot, który zawarł z Wypożyczającym umowę wypożyczenia. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji sprawny, renomowany i specjalnie przygotowany sprzęt  oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Pożyczającego w tym zakresie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pomieszczenie wypożyczalni jest monitorowane. 

2. Pożyczający ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz cennikiem i jeżeli akceptuje ich postanowienia może przystąpić do wypożyczenia sprzętu. Pożyczający decydując się na wypożyczenie sprzętu jest świadomy, że zawiera z TATRA TRADE s.c. umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi  w niniejszym Regulaminie.

 

 3. Wypożyczenia sprzętu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie jednego z dokumentów tj.: dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu, z którego spisywane są dane Pożyczającego. Na jeden dokument można wypożyczyć jeden komplet sprzętu. Osoba nie posiadająca ww. dokumentów może dokonać wypożyczenia sprzętu poprzez złożenie stosownego zabezpieczenia finansowego odpowiadającego wartości sprzętu (tzw. depozyt), którego wysokość ustala wypożyczalnia. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do powyższych kwestii wypożyczalnia może żądać okazania drugiego dokumentu lub wybrać inną formę zabezpieczenia.

 4. Pożyczający decydując się na wypożyczenie sprzętu oświadcza, że posiada niezbędną  wiedzę na temat jego eksploatacji i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz używania go w bezpieczny sposób zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami obowiązującymi na terenie gdzie będzie użytkowany.

 5. Pożyczający decydując się na wypożyczenie sprzętu oświadcza, że zdaje sobie sprawę z tego, że uprawianie turystyki górskiej związane  jest z ryzykiem .  Konsekwencje uprawiania turystyki górskiej mogą polegać na doznaniu urazów ciała, ryzyku chorób, a nawet śmierci Pożyczającego lub osoby trzeciej. Pożyczający mając pełną świadomość powyższego ryzyka samodzielnie podejmuje decyzje o wypożyczeniu sprzętu. 

6. Pożyczający nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. Korzystanie ze sprzętu lub użyczenie go osobie trzeciej odbywa się na własną odpowiedzialność Pożyczającego. 

7. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu powstałe wobec osób trzecich, jak i za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem. 

8. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywają się w siedzibie wypożyczalni. Pożyczający odbierając sprzęt sprawdza jego stan techniczny i kompletność oraz zobowiązuje się zwrócić go w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem naturalnych śladów użytkowania. Podpisując dokument wypożyczenia Pożyczający potwierdza, że otrzymał sprzęt wolny od wad, zgodnie ze specyfikacją, kompletny i w dobrym stanie technicznym.

9. Pożyczający ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenie wypożyczonego sprzętu spowodowane jego nieprawidłowym użytkowaniem.  W zakres odpowiedzialności wchodzi ponadnormalne zużycie sprzętu, uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Pożyczającego lub osób trzecich zdekompletowanie sprzętu. Ponadto Pożyczający ponosi odpowiedzialność za utratę wypożyczonego sprzętu, w tym jego kradzież.  Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o cennik sprzętu, wartość braków lub koszt naprawy. Ustaloną przez wypożyczalnię kwotę Pożyczający zobowiązuje się uregulować (najpóźniej) wraz ze zwrotem sprzętu lub po powiadomieniu o jego zaginięciu.

 10. Okresem rozliczeniowym wypożyczalni jest jeden dzień. Opłaty za korzystanie ze sprzętu są pobierane zgodnie z przedstawionym cennikiem, które nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt. Za dzień wypożyczenia uznaje się godziny pracy wypożyczalni, które są zmienne i ustalane są w zależności od pory roku, godziny zmierzchu oraz dnia tygodnia. Bieżące godziny pracy wypożyczalni umieszczone są na  druku potwierdzającym zawarcie umowy wypożyczenia. Pożyczający zobowiązany jest do oddania wypożyczonego sprzętu w godzinach podanych na druku. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach sprzęt może być oddany w godzinach późniejszych, ale Pożyczający jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie osobiście w chwili zawarcia umowy lub telefonicznie przed godziną zamknięcia wypożyczalni w dniu, w którym zadeklarował zwrot sprzętu. Brak powiadomienia telefonicznego lub za pomocą wiadomości SMS skutkować będzie naliczeniem opłaty za kolejny dzień. Numery telefoniczne do kontaktu umieszczone są na druku potwierdzającym zawarcie umowy wypożyczenia. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest przy jego zwrocie. 

11. Firma TATRA TRADE s.c. nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu.

 12. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.  z 20002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że :

 a. Administratorem danych osobowych Pożyczającego jest Tatra Trade s.c. z siedzibą w Zakopanem,

b. Dane osobowe Pożyczającego przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu  i nie będą przetwarzane w celach marketingowych oraz nie będą przekazywane innemu administratorowi danych

 c. Pożyczający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

d. Po wygaśnięciu umowy wypożyczenia, dane osobowe Pożyczającego są mu zwracane lub za jego zgodą niszczone.

 13. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późniejszymi  zmianami).

14. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy do miejsca wykonania umowy.

15. Wszelkie uwagi dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować na adres: TATRA TRADE s.c. Droga na Bystre 2a, 34-500 Zakopane lub na adres e-mail : tatratrade@tatratrade.com.pl

 

 

 

 

 


Wyłączny dystrybutor w Polsce marek: